Privatumo politika

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) LaimaNT užtikrina Jums skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 1. INFORMACIJA APIE DUOMENŲ VALDYTOJĄ

Adresas: Vilnius
Tel: +370 657 82 170
El.paštas: info@laimant.lt

 1. BENDRA INFORMACIJA

2.1. Tvarkydama Jūsų asmens duomenis LaimaNT laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) bei kitų galiojančių teisės aktų, užtikriname Asmens duomenų konfidencialumą ir taikome atitinkamas organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume Asmens duomenis nuo neleistinos prieigos, neteisėto tvarkymo arba atskleidimo, netyčinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo.

 1. PAGRINDINĖS PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis (vardu, pavarde, telefono numeris, el.paštas).

Duomenų valdytojas – fizinis asmuo, kuris nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones (Laima Kazlauskaitė).

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis, pavyzdžiui, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios įmonės.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne (pavyzdžiui, VMI, Sodra ir pan.).

Duomenų subjektas – fizinis asmuo (Jūs), kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas (Laima Kazlauskaitė) ar tvarkytojai.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis atliekama operacija, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, keitimas, ištrynimas, prieigos suteikimas ir pan.

Priežiūros institucija – Lietuvos valstybės įsteigta nacionalinė už asmens duomenų apsaugą atsakinga nepriklausoma valdžios institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI), buveinės adresas: Žygimantų g. 11-6a, LT-011042, Vilnius, Tel.: +370 5 279 1445 el. paštas: ada@ada.lt , svetainė: http://www.ada.lt/ .

 

 

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR PAGRINDAS

Norime informuoti, kad Laima Kazlauskaitė Jūsų asmens duomenis tvarko sąžiningai, skaidriai ir šioje Privatumo politikoje nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais, ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Jūsų duomenis tvarkome tik įsitikinę, kad:

 • Jūsų asmens duomenys reikalingi siekiant įgyvendinti  taikomas teisines prievoles.
 • Tvarkyti duomenis būtina siekiant apdoroti gautas užklausas, bendrauti, bei keistis informacija esant iki sutartiniams santykiams.
 • Jūs davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis.

Laima Kazlauskaitė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

4.1. Vidaus administravimo (dokumentų valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas) tikslu tvarkomi šie duomenys: Lietuvos Respublikos asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės); telefono ryšio numeris (namų ir asmeninio mobiliojo ryšio), elektroninio pašto adresas.

4.2. Ikisutartinių santykių, apžiūrų, užklausų (pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo konsultavimo, nuomos, bendradarbiavimo) vykdymo tikslais tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, atstovaujamos įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, pareigos, parašas, data, kiti sutarties turinyje perteikti duomenys.

4.3. Sutartiniams santykiams sudaromi atskiri leidimai naudoti ir valdyti Kliento asmens duomenis, reikalingus sutartims sudaryti.

4.4. Komunikacijos su darbuotojais tikslu, taip pat ir ne darbo metu bei nelaimės atvejais tvarkomi šie duomenys: darbuotojo ir nurodyto kontaktinio asmens nelaimės atvejais vardas, pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas.

 1. DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Laimos Kazlauskaitės surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 1. JŪSŲ TEISĖS

Laima Kazlauskaitė jūsų asmens duomenis, tokius kaip vardas pavardė, telefonu numeris, el.paštas naudoja tik užklausoms per tinklapį www.laimant.lt gauti, bei bendraujant telefonu ir el. paštu su objektais besidominčiais klientais, ir esant iki sutartiniams bendradarbiavimo santykiams. Sudarant tarpininkavimo ar bendradarbiavimo sutartis, klientai pasirašo individualius sutikimus naudoti asmens duomenis, kurie saugomi pagal BDAR reglamentą.

6.1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis.

Jūs galite kreiptis į Laimą Kazlauskaitę  su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, pavyzdžiui, kokius Jūsų asmens duomenis renkame, kokiu tikslu juos tvarkome, kam ir kokiu tikslu juos teikiame, atskleidžiame, ar tuos duomenis perduodame už ES ribų, kokias saugumo priemones jiems taikome, kiek ilgai saugome ir kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenis.

6.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei Jūs, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiatės į Laimą Kazlauskaitę, Jūsų asmens duomenis patikrinsime ir Jūsų prašymu ištaisysime neteisingus, neišsamius, netikslius duomenis ir / ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą).

Mes nedelsdami informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

8.3. Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“)

Jūs galite kreiptis į Laimą Kazlauskaitę  su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai:

 • jie nebėra reikalingi įgyvendinti tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir nėra kito teisinio pagrindo juos tvarkyti;
 • kai pasinaudojote teise nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi Laimos Kazlauskaitės;
 • kai manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar nesąžiningai.

8.4. Teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą

Jūs galite kreiptis į Laimą Kazlauskaitę su prašymu apriboti (pavyzdžiui saugoti, bet nenaudoti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kai:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą ir galite prašyti apriboti duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • Laimai Kazlauskaitei nebereikia asmens duomenų nustatytais tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, ir galite reikalauti apriboti duomenų tvarkymą kol bus patikrinta, ar Laimos Kazlauskaitės teisėtos asmens duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės Jūsų teisėtas priežastis.

Kai duomenų tvarkymas yra apribotas remiantis aukščiau nurodytais pagrindais, tokius asmens duomenis galime tvarkyti (išskyrus saugojimą) tik gavus Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises.

nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

 1. NAUDOJAMI SLAPUKAI

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis svetainėje www.laimant.lt naudojame slapukus. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus.

Laima Kazlauskaitė nėra atsakinga už trečių šalių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudę nuorodą iš www.laimant.lt interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Slapukų sąrašas:

Slapukas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas skirtas atskirti vartotojus Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gid Slapukas skirtas atskirti vartotojus. Pirmo įėjimo į puslapį metu 24 val.
_gat_gtag_UA_139649965_1 Slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Pirmo įėjimo į puslapį metu 1 min.
uncodeAI.css
uncodeAI.images
uncodeAI.screen
Slapukai naudojami įrenginio dydžio ir rezoliucijos nustatymui. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki sesijos pabaigos
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į darbuotoją, vykdantį asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimų laikymosi įmonėje kontrolės funkcijas, elektroniniu paštu info@laimant.lt raštu.

Ši privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba siekiant įgyvendinti naujus teisės aktų pakeitimus. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite Laimos Kazlauskaitės  internetinėje svetainėje.

Atnaujinę privatumo politikos nuostatas, kurios, mūsų nuomone, bus esminės, Jums apie tai pranešime asmeniškai.